Dr. Paul Alan Cox – En Trovärdig Man Du Tycker Om Att Lyssna På

Rainforest - Paul Alan Cox

Image courtesy of Stoonn at FreeDigitalPhotos.net

For English text scroll down.

Dr Paul Alan Cox – etnobotakniker

I Budapest för ett år sedan, satt jag på andra raden i publiken och lyssnade på en fantastisk man, Dr Paul Alan Cox, en ethnobotaniker. Han är så passionerad i det han gör och har ett så stort hjärta så man vill bara krama om honom.

År 1984 fick Dr Paul Alan Cox pengar i utmärkelse från Ronald Reagan och Vita huset för att använda till vad han ville i sin forskning. Han sa till sin fru, vid namn Barbara, att han tänkte att det kanske finns en dam ute i skogen, i djungeln, som har kunskap om ett botemedel mot cancer. Hans fantastiska fru sade ”Ok då åker vi dit”.

Bosatte sig i Regnskogen

Så han tog ett sabbatsår och flyttade med hela sin familj, fru och fyra barn, till en liten hydda i regnskogen utan rinnande vatten och el. De hittade den mest avlägsna ön i Stilla havet som hade en stor regnskog. De tog med barnens skolböcker för ett år med sig.

Tyvärr lyckades han inte hitta ett botemedel mot cancer, men han hittade ett nytt läkemedel mot HIV – Aids, Prostratin.

De åkte tillbaka 1989 för att åter igen leva i regnskogen och då var det ett företag som började avverka regnskogen, inklusive träden som användes till HIV-läkemedlet.

Regnskogens befolkning var så ledsna för att regnskogen förstördes och han ville göra något åt ​​det så han frågade om han kunde köpa avverkningsrätterna från detta avverknings-företag. Han hade bara sex veckor på sig att få ihop $85.000 för att kunna köpa den 12000 hektar stora regnskogen.

Paul Alan Cox sa till sin fru att de förmodligen skulle behöva sälja sitt hus och sin bil. Hans fru Barbara sa bara: ”Vilken fantastisk möjlighet att kunna göra något sådant här. Så klart ska vi göra det”.

Deras uppdrag spred sig bland deras familj och vänner och cirka sex veckor senare flög han ner till Samoa med $85.000 i sin ryggsäck och de behövde inte ens offra sitt hus.

Skogen räddades och de byggde en skola där. De fortsatte att rädda skogarna och byggde skolor i Samoa och Tonga.

Ta Fram Produkter Med Kunskap Från Regnskogen

1993 trodde Paul Alan Cox att det kanske fanns ett sätt att använda kunskapen från dessa människor för att tillverka produkter så att de kan få en avkastning på produkterna.

Han skrev en liten vetenskaplig artikel om dessa tankar och denna artikel gjorde så han fick samtal från världens största kosmetikaföretag. De hämtade honom med flyg och visade honom sina laboratorier och han frågade dem hur mycket pengar som skulle kunna gå tillbaka till ursprungsbefolkningen för att hjälpa dem. De sade att deras advokater inte skulle låta dem göra det.

Han blev lite nedslagen men då berättade någon för honom om företaget jag samarbetar med. Han bestämde möte med två av grundarna i detta bolag, Blake Roney och Steve Lund.

Han sade till dem att han var där för att han ville rädda regnskogarna och att han ville hjälpa ursprungs-befolkningen. Han frågade dem om de tyckte likadant och de sa att det är därför vi har det här företaget och de skakade hand och från den dagen började de utveckla en speciell etno-botanisk produkt-serie.

”Stiftelsen för det goda”, som Paul Alan Cox skapade, startades 1994 och 1996 lanserade de de första etno-botaniska produkterna.

De bestämde att varje gång en produkt från denna linje säljs så ska en summa pengar, 25 cent, gå till denna stiftelse. Det skulle inte finnas några administrativa kostnader.

De frågade Paul, ”Vilken förpackning vill du ha?” och han berättade att han gillade Estée
Lauder’s
originalförpackningar. Så de åkte till New York för att anställa designern hos Estée Lauder.

Denna etnobotaniska produktlinje och stiftelsen som skapats har samlat in över 20 miljoner dollar hittills.

Du kan se var varje cent går genom att logga in på webbplatsen för denna stiftelse.

Här kan du gå in och läsa om stiftelsen.

Inga byråkrater, inga löner, inga omkostnader. Varje cent går till denna stiftelse som jobbar för det goda och hjälper barn, betalar operationer, behandlar sjukdomar och så vidare. Helt otroligt, eller hur?

Han kunde aldrig i sitt liv drömma om att han skulle vara med i en organisation och företag som samlat ihop hela 20 miljoner dollar .

Hittills har hans stiftelse sparat 880,000 hektar regnskog, 850000 hektar av korallrev i över 51 länder tillsammans.

Att Förändra Ett Land

Detta företag har beslutat att förändra ett helt land, Malawi. De ger mat till barnen i skolan varje dag och har fabriker på plats som producerar dessa mat-paket som du kan prenumerera på så du har möjlighet att föda en svältande barn varje dag året om.

De driver en jordbruksskola där invånarna kan få utbildning i bland annat fiskodling, droppbevattning, hållbart jordbruk , skogsvård , trädodling, djurhållning och näring.

En av mina framtida mål är att kunna åka till Malawi och erfara på plats vad denna fantastiska stiftelse har åstadkommit och fortsätter att jobba för.

Det känns så bra att kunna bidra till dessa projekt, och jag är så tacksam för att kunna vara en del av samma företag som Dr Paul Alan Cox är involverad i.


Dr. Paul Alan Cox – Ethnobotanist
In Budapest, last year, I sat on the second row in the audience listening to
an amazing man, Dr. Paul Alan Cox, an ethnobotanist. He is so nice and all
you want to do is to hug him. He has such a big heart.

In 1984, Dr. Paul Alan Cox got a money award from Ronald Reagan and the White House
to do what ever he wanted scientific wise. He said to his wife, Barbara, that he
thought that maybe there is a lady out there in the forest in the jungle who
holds the cure for cancer. His amazing wife said ”Let’s go for it”.

Went To Live In The Rainforest

So he took a year off and moved with his whole family into a little
hut in the rainforest with no running water and electricity in it.
They found the most remote island in the Pacific that had a large rain forest.
They took the children’s schoolbooks for one year with them.

Unfortunately he didn’t find a cure for cancer but he found a new drug for
HIV-Aids, Prostratin

They went back in 1989 to live into rain forest and by that time there was
this logging company starting to knock down the rainforest, including the trees
that had the HIV-drug.

The people were so sad about the destruction of the rainforest and he wanted
to do something about that so he asked if he could buy the logging rights from
this logging company. He had only six weeks to get $85000 to be able to buy the
12000 hectares, 30000 acres, of rainforest.

Paul Alan Cox told his wife that they would probably have to sell their house and their car.
His wife Barbara: ”What a great opportunity to be able to do something like this,
let’s go for it”.

Words spread among their family and friends and around and six weeks later he flew
down to Samoa with $85000 in his backpack and they didn’t even lose their house.

The forest was saved and they built a school there. They continued to save forests
and build school in Samoa and Tonga.

Produce Products With Knowledge From The Rainforest

In 1993, Paul Alan Cox thought that maybe there is a way to use the knowledge of these
people to make products so they can get a return on the products.

He wrote a little scientific paper about these thoughts and this article made him
get calls from the worlds largest cosmetic companies. They flew him in and showed
him their laboratories and he asked them how much money that could go back to help
the indigenous people. They said their lawyers wouldn’t let them do that.

He got so discouraged but then somebody told him about the company I have partnered
up with. So he met up with two of the founders in this company. Two guys with, in his
opinion a weird senses of humor, Blake and Steve.

He told them that he was there because he wanted to save the rain-forests and
he wanted to help indigenous people. He asked them if they were on the same page
and they said that that’s why we have this company and they shook hands and from that
day the started to develop a certain ethnobotanical product line.

The Foundation for Good that Paul Alan Cox created started in 1994 and 1996 they
launched the first products.

They decided that every time a product from this line would sell an amount of money,
25 cents, would go into this foundation. There would be no administrative costs.

They asked Paul, ”Which packaging do you like?” and he told them he liked Estée
Lauder´s
original packagings. So they went to New York City to hire the designer
of Estée Lauder.

The ethnobotanical product line and the foundation created have produced 20 million
dollars so far.

You can see where every cent goes by logging on to the website of this particular
foundation.

No bureaucrats, no salaries, no overhead. Every cent going to this foundation for good
goes out and help a child, a surgery, treat deceases and so on. Totally mind-blowing,
isn’t it?

He could never in his life dream of that he would be involved in an organization and
business that raised 20 million dollars.

So far his Foundation has saved 880.000 acres of rainforest, 850000 acres of coral
reefs in over 51 countries all together.

Transform A Country
This company has decided to transform an entire country, Malawi.
They give food to children in school every day and the have factories
on sight that are producing those food-packages you can subscribe for
so you are able to feed a starving child every day of the year.

They are running a school of agriculture where the inhabitants can get educated in
”fish farming, drip irrigation, sustainable farming, forest conservation, tree farming,
animal husbandry, nutrition and other subjects”.

One of my future goals is to be able to go to Malawi and experience on sight
what this amazing foundation has achieved there and are still doing.

It feels so great to be able to contribute to these projects and I am so grateful
to be a part of the same business that Dr. Paul Alan Cox is involved with.

One thought on “Dr. Paul Alan Cox – En Trovärdig Man Du Tycker Om Att Lyssna På

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>